Publications

53. James Nyakuchena, Xiaoyi Zhang,* Jier Huang*Synchrotron based Transient X-ray Absorption Spectroscopy for Emerging Solid-State Energy Materials”, Chemical Physics Review,  2023, In Press! (Invited Review Article)
52. Daohua Liu, James Nyakuchena, Xin Geng, Jyoti Mahajan, Rajendra Maity, Chathurange C. Hewa-Rahinduwage, Yi Peng, Stephanie L. Brock, Jier Huang,* and Long Luo* “Quantum Dot Gel is More Efficient Than Quantum Dots for Photocatalytic Organic Synthesis”, Chem. Commun. 2022, 58, 11260-11263.
51. Denan Wang, Wenhui Hu, Benjamin Reinhart, Xiaoyi Zhang, Jier Huang* “Tuning Charge Transport Property and Photocatalytic Activity of Anthracene-based 1D π-d Conjugated Coordination Polymers by Interlayer Stacking”, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 42171-42177.
50. Zhida Li, Xingxu Yan, Dong He, Wenhui Hu, Sabrina Younan, Zunjian Ke, Margaret Patrick, Xiangheng Xiao, Jier Huang, Hongjun Wu,* Xiaoqing Pan,* Jing Gu,* “Manipulating Coordination Structures of Mixed-Valence Copper Single Atoms on 1T-MoS2 for Efficient Hydrogen Evolution”, ACS Catal. 2022, 12, 7687-7695.
49. Daniel Streater, Korlan Duisenova, Jian Luo, Kevin L Kohlstedt,* Jian Zhang,* Jier Huang,* “Impact of π-Conjugation Length on the Excited-State Dynamics of Star-Shaped Carbazole-π-Triazine Organic Chromophores”, J. Phys. Chem. A, 2022, 126, 3291-3300.
48. Wenhui Hu, Denan Wang, Qiushi Ma, Benjamin J. Reinhart, Xiaoyi Zhang,* Jier Huang,* “The Impact of Axial Ligation on the Excited State Dynamics of Cobalt (II) Phthalocyanine”, J. Photochem. Photobio. 2022, 11, 100132.
47. Daniel SantaLucia; Wenhui Hu; Denan Wang; Jier Huang*; John Berry*, “Postsynthetic Treatment of ZIF-67 with 5-Methyltetrazole: Evolution from Pseudo-Td to Pseudo-Oh Symmetry and Collapse of Magnetic Ordering”, Inorganic Chemistry, 2022, 61, 6056-6062.
46. Tiantian Feng, Daniel Streater, Bing Sun,* Korlan Duisenova, Dong Wang, Yi Liu, Jier Huang,* Jian Zhang*, “Tuning Photoexcited Charge Transfer in Imine-Linked Two-dimensional Covalent Organic Frameworks”, J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 1398-1405.
45. Christian Fiankor, James Nyakuchena, Rebecca Khoo, Xu Zhang, Yuchen Hu, Sizhuo Yang, Jier Huang,* Jian Zhang,* “Symmetry-Guided Synthesis of N,N’-Bicarbazole and Porphyrin-Based Mixed-Ligand Metal−Organic Frameworks: Light Harvesting and Energy Transfer”, J. Am. Chem. Soc. 2021,  143, 20411-20418.
44. Denan Wang, Yun Peng, Daniel Streater, Jier Huang,* “2D Covalent Organic Frameworks with Incorporated Mn Complex for Light Driven CO2 Reduction”, ChemPhotoChem, 2021, 5, 1119-1123.
43. Kailu Guo, Yantao Wang, Junfeng Huang, Min Lu, Hua Li, Yong Peng, Pinxian Xi, Haoli Zhang, Jier Huang,* Siyu Lu,* Cailing Xu,* “In Situ Activated Co3–xNixO4 as a Highly Active and Ultrastable Electrocatalyst for Hydrogen Generation”, ACS Catalysis, 2021, 11, 8174-8182.
42. Liang, X.; Yang, S.; Yang, J.; Sun, W.; Li, X.; Ma, B.; Huang, J.; Zhang, J.; Duan, L.; Ding, Y.* “Covalent Immobilization of Molecular Complexes on Metal-organic Frameworks towards Robust and Highly Efficient Heterogeneous Water Oxidation Catalysts”, Appl. Catal. B: Environ. 2021, 291, 120070.
41. Wenhui Hu, Brian Pattengale, Jier Huang,* “Zeolitic Imidazolate Frameworks as Intrinsic Light Harvesting and Charge Separation Materials for Photocatalysis”, J. Chem. Phys. 2021, 154, 240901 (invited review article).
40. Yunbo Zhang, Wenhui Hu, Denan Wang, Ben Reinhart, Jier Huang,* “Electron Shuttle in MOF Derived TiO2/CuO Heterojunction Boosts Light Driven Hydrogen Evolution”, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 6180-6187.
39. Sizhuo Yang, Daniel Streater, Christian Fiankor, Jian Zhang, Jier Huang*, “Conjugation and Aggregation Directed Design of Covalent Organic Frameworks as White Light-Emitting Diode”, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 1061-1068.
38. Yuan-Ping Wei, Sizhuo Yang, Peng Wang, Jin-Han Guo, Jier Huang*, Wei-Yin Sun*, “Iron (III)-bipyridine incorporated metal-organic frameworks for photocatalytic reduction of CO2 with improved performance”, Dalton Trans. 2021, 50, 384-390.
37. James Nyakuchena, Sarah Ostresh, Daniel Streater, Brian Pattengale, Jens Neu, Christian Fiankor, Wenhui Hu, Eli Diego Kinigstein, Jian Zhang, Xiaoyi Zhang, Charles A. Schmuttenmaer, Jier Huang*, “Direct Evidence of Photoinduced Charge Transport Mechanism in 2D Conductive Metal Organic Frameworks”, J. Am. Chem. Soc. 2020, 120, 21050-21058.
36. Wenhui Hu, Fan Yang, Nick Pietraszak, Jing Gu*, Jier Huang*, “Distance Dependent Energy Transfer Dynamics from Molecular Donor to Zeolitic  Imidazolate Framework Acceptor”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 25445-25449.
35. Sizhuo Yang, Wenhui Hu, James Nyukuchena, Christian Fiankor, Cunming Liu, Eli Diego Kinigsten, Jian Zhang, Xiaoyi Zhang, Jier Huang*, “Unravelling Long-lived Ligand-to-Metal Cluster Charge Transfer State in Ce-TCPP Metal Organic Frameworks”, Chem. Commun., 2020, 56, 13971-13974.
34. Brian Pattengale, Yichao Huang, Xingxu Yan, Sizhuo Yang, Sabrina Younan, Wenhui Hu, Zhida Li, Sungsik Lee, Xiaoqing Pan, Jing Gu*, Jier Huang*, “Dynamic Evolution and Reversibility of Single-atom Ni(II) Active Site in 1T-MoS2 Electrocatalysts for Hydrogen Evolution”, Nature Communications, 2020, 11, 4114.
33. Peilei He, Sizhuo Yang, Wenhui Hu, Sungsik Lee, Jier Huang*, “Unravelling the Intermediate Species of Co3O4 Hollow Spheres for CO2 Photoreduction by In Situ X-ray Absorption Spectroscopy”, J. Phys. Chem. C, 2020, 124, 6215-6220.
32. Yixuan Zhou, Wenhui Hu, Sizhuo Yang, Jier Huang*, “Enhanced Light Harvesting Ability in Zeolitic Imidazolate Frameworks Through Energy Transfer from CdS Nanowires”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 3849-3854.
31. Fan Yang, Wenhui Hu, Margaret Patrick, Andrew L. Cooksy, Jeffery A. Aguiar, Cheng-cheng Fang, Yinghua Zhou*, Ying Shirley Meng, Jier Huang*, Jing Gu*, “Tuning Internal Strain in Metal-Organic Frameworks via Vapor Phase Infiltration for CO2 Reduction”, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 2-11.
30. Yixuan Zhou, Wenhui Hu, Sizhuo Yang, Yunbo Zhang,  James Nyakuchena, Korlan Duisenova,  Sungsik Lee, Donghua Fan,* Jier Huang*, “Site-Selective Probes of Mixed-Node Metal Organic Frameworks for Photocatalytic Hydrogen Generation”, J. Phys. Chem. C 2020, 2, 1405-1412.
29. Wenhui Hu, Sizhuo Yang, Jier Huang,* “Composition effect on the Carrier Dynamics and Catalytic Performance of CuInS2/ZnS Quantum Dots for Light Driven Hydrogen Generation”, J. Chem. Phys. 2019, 151,  214705 (invited special issue).
28. Junhao Li; Zhongqi Liu; David Cullen; Wenhui Hu; Jier Huang; Libo Yao; Zhenmeng Peng; Peilin Liao; Ruigang Wang,* “Distribution and Valence State of Ru Species on CeO2 Supports: Support Shape Effect and Its Influence on CO Oxidation”, ACS Catalysis, 2019, 9, 11088-11103.
27. Cunming Liu, Yingqi Wang, Huifang Geng, Taishan Zhu, Elif Ertekin, David Gosztola, Sizhuo Yang, Jier Huang, Bin Yang, Keli Han, Sophie E. Canton, Qingyu Kong, Kaibo Zheng,* Xiaoyi Zhang* ” Asynchronous Photoexcited Electronic and Structural Relaxation in Lead-Free Perovskites”, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 13074-13080.
26. Fan Guo, Sizhuo Yang, Yi Liu, Peng Wang, Jier Huang,* and Wei-Yin Sun*Size Engineering of Metal−Organic Framework MIL-101(Cr)-Ag Hybrids for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction”, ACS Catalysis, 2019, 9, 8464-8470.
25. Brian Pattengale, Qiuhua Liu, Wenhui Hu,  Sizhuo Yang, Peilei He, Sir Lawrence Tender,  Yingqi Wang, Xiaoyi Zhang, Zaichun Zhou,* Jian Zhang,* and Jier Huang* “Selective Excited State Dynamics in a Unique Set of Rationally Designed Ni Porphyrins”, J. Phys. Chem. C 2019, 123, 17994-18000.
24. Yichao Huang, Yuanhui Sun, Xueli Zheng, Toshihiro Aoki, Brian Pattengale, Jier Huang, Wei Bian, Sabrina Younan, Nicholas Williams, Jun Hu, Jingxuan Ge, Ning Pu, Xingxu Yan, Xiaoqing Pan, Lijun Zhang, Yongge Wei, and Jing Gu, “Atomically Engineering Activation Sits onto Mettallic 1T-MoS2 Catalysts for Enhanced Electrochemical Hydrogen Evolution”, Nature Communications, 2019, 10, 982.
23. Yulu Zhou, Sizhuo Yang, Donghua Fan, Jake Reilly, Hongwei Zhang, Wei Yao, Jier Huang,* “Carbon Quantum Dot/TiO2 Nanohybrids: Efficient Photocatalysts for Hydrogen Generation via Intimate Contact and Efficient Charge Separation”, ACS Applied Nanomaterials, 2019, 2, 1027-1032.
22. Hai-Qun Xu, Sizhuo Yang, Xing Ma, Jier Huang,* and Hai-Long Jiang,* “Unveiling Charge Separation Dynamics in CdS/MOF Composites for Enhanced Photocatalysis”, ACS Catalysis, 2018, 8, 11615-11621. 
21. Sizhuo Yang, Wenhui Hu, Xin Zhang, Peilei He, Brian Pattengale, Cunming Liu, Melissa Cendejas, Ive Hermans, Xiaoyi Zhang, Jian Zhang,* and Jier Huang,* “2D Covalent Organic Frameworks as Intrinsic Photocatalysts for Visible Light Driven CO2 Reduction”, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14614-14618.
20. Jingzhi Lu, Brian, Pattengale, Qiuhua Liu, Sizhuo Yang, Wenxiong Shi, Shuzhou Li,* Jier Huang,* Jian Zhang,* “Donor-Acceptor Fluorophores for Energy Transfer Mediated Photocatalysis”, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 13719-13725.
19. Xiaohua Zhao, Brian Pattengale, Donghua Fan, Zehua Zou, Yongqing Zhao, Jing Du, Jier Huang,* Cailing Xu,* “Mixed-Node Meal-Organic Frameworks as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction”, ACS Energy Letters, 2018, 3, 2520-2526.
18. Brian Pattengale, Daniel J. SantaLucia, Sizhuo Yang, Wenhui Hu, Cunming Liu, Xiaoyi Zhang, John F. Berry,* Jier Huang,* “Direct Observation of Node-to-Node Communication in Zeolitic Imidazolate Frameworks”, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 11573-11576.
17. Brian Pattengale, Jier Huang,* “Photoinduced Interfacial Charge Separation Dynamics in Zeolitic Imidazolate Framework”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 14884-14888.
16. Sizhuo Yang; Brian Pattengale; Sungsik Lee; Jier Huang,* “Real Time Visualization of Active Species in a Single-Site Metal-Organic Framework Photocatalyst“, ACS Energy Letters, 2018, 3, 532-539.
15. Sizhuo Yang; Donghua Fan; Brian Pattengale; Cunming Liu, Xiaoyi Zhang, Jier Huang,* “Elucidating Charge Separation Dynamics in a Hybrid Metal-Organic Framework Photocatalyst for Light-Driven H2 Evolution”, J. Phys. Chem. C 2018, 122, 3305-3311.
14. Wenhui Hu, John Ludwig, Brian Pattengale, Sungsik Lee, Jier Huang*, “Unravelling the Correlation of Electronic Structure and Carrier Dynamics in CuInS2 Nanoparticles”, J. Phys. Chem. C 2018, 122, 974-980.
13. Brian Pattengale, Sizhuo Yang, Sungsik Lee, Jier Huang,* “Mechanistic Probes of Zeolitic Imidazolate Framework for Photocatalytic Application”, ACS Catalysis, 2017, 7, 8446-8453.
12. Yuxuan Li, Yu Wang, Brian Pattengale, Jie Yin, Li An, Fangyi Cheng, Yafei Li,* Jier Huang,* Pinxian Xi*, “High-index faceted CuFeS2 Nanosheets with Enhanced Behavior for Boosting Hydrogen Evolution Reaction”, Nanoscale, 2017, 9, 9230-9237.
11. Yulu Zhou, Wenhui Hu, John Ludwig, Jier Huang*, “Exceptionally Robust CuInS2/ZnS Nanoparticles as Single Component Photocatalysts for H2 Evolution”, J. Phys. Chem. C 2017, 121, 19031-19035.
10. Yulu Zhou, Sizhuo Yang, Jier Huang*, “Light-Driven Hydrogen Production from Aqueous Solutions Based on a New Dubois-Type Nickel Catalyst”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 7471-7475.
9. Brian Pattengale, Jier Huang*, “Implicating the Contributions of Surface and Bulk States on Carrier Trapping and Photocurrent Performance of BiVO4 Photoanodes”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 6931-6837.
8. Sizhuo Yang, Brian Pattengale, Evgenii Kovrigin, Jier Huang*, “Photoactive Zeolitic Imidazolate Framework as Intrinsic Heterogeneous Catalysts for Light-Driven Hydrogen Generation”, ACS Energy Letters, 2017, 2, 75-80.
7. Brian Pattengale, Jier Huang*, “The Effect of Mo doping on Charge Separation Dynamics and Photocurrent Performance of BiVO4 Photoanodes”, Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 32820-32825.
6. Elizaveta Kovrigina, Brian Pattengale, Chuanwu Xia, Azamat, Galiakhmetov, Jier Huang, Kim, Jung-Ja*, Evgenii Kovrigin*, “Conformational states of cytochrome P450 oxidoreductase evaluated by FRET using ultrafast transient absorption spectroscopy”, Biochemistry, 2016, 55, 5973-5976.
5. , , , , , and
4. Jier Huang,* Yu Tang, Karen Mulfort, Xiaoyi Zhang, “The direct Observation of Charge Separation Dynamics in CdSe Quantum Dots/Cobaloxime Hybrids”. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 4300-4303. 
3. Brian Pattengale, John Ludwig, Jier Huang,* “Atomic Insight into the W-doping Effect on Carrier Dynamics and Photoelectrochemical Properties of BiVO4 Photoanodes”. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 1421-1427.
2. Yu Tang, Brian Pattengale, John Ludwig, Abderrahman Atifi, Alexander V. Zinovev, Bin Dong, Qingyu Kong, Xiaobing Zuo, Xiaoyi Zhang,* Jier Huang,* “Direct Observation of Photoinduced Charge Separation in Ruthenium Complex/Ni(OH)2 Nanoparticle Hybrid”. Scientific Report2015, 5, 18505.
1. John Ludwig, Li An, Brian Pattengale, Qingyu Kong, Xiaoyi Zhang,* Pinxian Xi,* and Jier Huang,* “Ultrafast Hole Trapping and Relaxation Dynamics in p-Type CuS Nanodisks”. J. Phys. Chem. Lett., 2015, 6, 2671–2675.

Prior to Independent Career

32. Mara, M. W.; Bowman, D. N.; Buyukcakir, O.; Schelby, M. L.; Haldrup, K.; Huang, J.; Harpham, M. R.; Stickrath, A. B.; Zhang, X.; Stoddart, F. J.; Coskun, A.; Jakubikova, E.; Chen, L. X. “Electron Injection from Copper Diimine Sensitizers into TiO2: Structural Effects and Their Implications for Solar Energy Conversion Devices.” J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9670.
31. Huang, J.; Mara, M. W.; Stickrath, A. B.; Kokhan, O.; Harpham, M. R.; Haldrup, K.; Schelby, M. L.; Zhang, X.; Ruppert, R.; Sauvage, J.; Chen, L. X. “Strong Steric Hindrance Effect on Ground State, Excited State, and Charge Separated State Properties of CuI-Diimine Complex Captured by X-ray Transient Absorption Spectroscopy.” Dalton Trans. 2014, 43, 17615. (Journal Cover).
30. Huang, J.; Blakemore, J. D.; Fazi, D.; Kokhan, O.; Schley, N. D.; Crabtree, R. H.; Brudvig, G. W.; Tiede, D. M. “Domain structure for an amorphous iridium-oxide water-oxidation catalyst characterized by X-ray pair distribution function analysis.” Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 1814. (Advance Article).
29. Fransted, A. K.; Jackson, N. E.; Zong, R.; Mara, M. W.; Huang, J.; Harpham, M. R.; Shelby, M. L.; Thummel, R. P.; Chen, L. X. “Ultrafast Structural Dynamics of Cu(I)-Bicinchoninic Acid and Their Implications for Solar Energy Applications.” J. Phys. Chem. A, 2014, 118, 10497.
28. Mukherjee, A.; Kokhan, O.; Huang, J.; Niklas, J.; Chen, L. X.; Tiede, D. M.; Mulfort K. L. “Detection of a charge-separated catalyst precursor state in a linked photosensitizer-catalyst assembly.” Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 21070.
27. Harpham, M. R.; Stickrath, A. B.; Zhang, X.; Huang, J.; Mara, M. W.; Chen, L. X.; Liu, D. “Photodissociation Structural Dynamics of Triruthenium Dodecacarbonyl Investigated by X-ray Transient Absorption Spectroscopy.” J. Phys. Chem. A 2013, 117, 9807.
26. Vagnini, M. T.; Mara, M. W.; Harpham, M. R.; Huang, J.; Shelby, M. L.; Chen L. X.; Wasielewski, M. R. “Interrogating the photogenerated Ir(IV) state of a water oxidation catalyst using ultrafast optical and X-ray absorption spectroscopy.” Chem. Sci. 2013, 4, 3863.
25. Mara, M. W.; Shelby, M.; Stickrath, A. B.; Harpham, M. R.; Huang, J.; Zhang, X.; Hoffman, B. M.; Chen, L. X. “Electronic and Nuclear Structural Snapshots in Ligand Dissociation and Recombination Processes of Iron Porphyrin in Solution: A Combined Optical/X-ray Approach.” J. Phys. Chem. B 2013, 117, 14089.
24. Blakemore, J.; Mara, M. W.; Kushner-Lenhoff, M. N.; Schley, N. D.; Konezny, S. J.; Rivalta, I.; Negre, C. F. A.; Snoeberger, R. C.; Kokhan, O.; Huang, J.; Stickrath, A.; Tran, L. A.; Parr, M. L.; Chen, L. X.; Tiede, D. M.; Batista, B. S.; Crabtree, R. H.; Brudvig, G. W.  “Characterization of an amorphous iridium water oxidation catalyst electrodeposited from organometallic precursors.” Inorg. Chem. 2013, 52, 1860.
23. Mara, M. W.; Jackson, N. E.; Huang, J.; Stickrath, A. B.;Zhang, X.; Gothard,  N. A.; Ratner, M. A.; Chen, L. X. “Effects of Electronic and Nuclear Interactions on the Excited-State Properties and Structural Dynamics of Copper(I) Diimine Complexes.” J. Phys. Chem. B 2013, 117, 1921.
22. Stickrath, A.; Mara, M. W.; Lockard, J. V.; Harpham, M. R.; Huang, J.; Zhang, X.; Attankofer, K.; Chen, L. X. “Detailed Transient Heme Structures of Mb-CO in Solution after CO Dissociation: An X-ray Transient Absorption Spectroscopic Study.” J. Phys. Chem. B 2013, 117, 4705.
21. Huang, J.; Onur, B.; Mara, M. W.; Buyukcakir O.; Coskun, A.; Dimitrijevic N.; Barin, G.; Kokhan, O.; Stickrath, A.; Ruppert, R.; Tiede, D. M.; Sauvage, J.; Stoddart, J. F.; Chen, L. X. “Highly Efficient Ultrafast Electron Injection from the Singlet MLCT Excited State of CuI-diimine Complexes to TiO2 Nanoparticles.” Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12711.
20. Huang, J.; Mulfort, K. L.; Du, P.; Chen, L. X. “Photodriven Charge Separation Dynamics in CdSe/ZnS Core/Shell Quantum Dot/Cobaloxime Hybrid for Efficient Hydrogen Production.” J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 16472.
19. Khnayzer R. S.; Mara, M. W., Huang, J.; Chen, L. X.; Castellano F. N. “Structure and Activity of Photochemically Deposited “CoPi” Oxygen Evolving Catalyst on Titania.” ACS Catalysis 2012, 2, 2150.
18. Gothard, N. A.; Mara, M. W.; Huang, J.; Szarko, J. M.; Rolczynski, B.; Lockard, J. V.; Chen, L. X. “Strong Steric Hindrance Effect on Excited State Structural Dynamics of Cu(I) Diimine Complexes.” J. Phys. Chem. A 2012, 116, 1984.
17. Huang, J.; Huang, Z.; Yang, Y.; Zhu, H.; Lian, T. “Multiple Exciton Dissociation in CdSe Quantum Dots by Electron Transfer to Methylene Blue.” J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 4858.
16. Huang, J.; Yang, Y.; Zhu, H.; Huang, Z; Lian, T. “Multiple Exciton Dissociation in Quantum Dots.” PMSE Preprints, 2010.
15. Stockwell, D.; Yang, Y.; Huang, J.; Anfuso, C.; Huang, Z.; Lian, T. “Comparison of Electron Transfer Dynamics from Coumarin 343 to TiO2, SnO2 and ZnO Nanocrystalline Thin Films: The Role of Interface Bound Charge Separated Pairs.” J. Phys. Chem. C 2010, 114, 6560.
14. Huang, J.; Huang, Z.; Jin, S.; Lian, T. “Exciton Dissociation in CdSe Quantum Dots by Hole Transfer to Phenothiazine.” J. Phys. Chem. C 2008, 112, 19734.
13. Huang, J.; Stockwell, D.; Huang, Z.; Mohler, D. L.; Lian T. “Photoinduced Ultrafast Electron Transfer from CdSe Quantum Dots to Re-bipyridyl Complexes.” J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5632.
12. Huang, J.; Stockwell, D.; Boulesbaa, A.; Guo, J.; Lian, T. “Comparison of Electron Injection Dynamics from Rhodamine B to In2O3, SnO2, and ZnO Nanocrystalline Thin Films.” J. Phys. Chem. C 2008, 112, 5203.
11. Dong, B.; He, B.; Huang, J.; Gao, G.; Yang, Z.; Li, H. “High Dispersion and Electrocatalytic Activity of Pd/Titanium Dioxide Nanotubes Catalysts for Hydrazine Oxidation.” J. Power Sources 2008, 175, 266.
10. Boulesbaa, A.; Issac, A.; Stockwell, D.; Huang, Z.; Huang, J.; Guo, J.; Lian, T. “Ultrafast Charge Separation at CdS Quantum Dots/Rhodamine B Molecule Interface.” J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 15132.
9. Huang, J.; Guo, D.; Yao, Y.; Li, H. “High Dispersion and Electrocatalytic Properties of Platinum Nanoparticles on Surface-oxidized Single-walled Carbon Nanotubes” J. Electroanal. Chem. 2005, 577, 93.
8. Xu, J.; Shi, Y.; Huang, J.; Wang, B.; Li, H. “Doping Metal Ions Only Onto the Catalyst Surface.” J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 219, 351.
7. Zhou, Y.; He, B.; Zhou, W.; Huang, J.; Li, X.; Wu, B.; Li, H. “Electrochemical Capacitance of Well-coated Single-walled Carbon Nanotube/Polyaniline Composites.” Electrochim. Acta 2004, 49, 257.
6. Huang, J.; Li, X.; Xu. J.; Li, H. “Well-dispersed Single-walled Carbon Nanotube/Polyaniline Composite Films.” Carbon 2003, 41, 2731.
5. Li, X.; Wu, B.; Huang, J.; Zhang, J.; Liu, Z.; Li, H. “Fabrication and Characterization of Well-dispersed Single-walled Carbon Nanotube/Polyaniline Composites” Carbon 2003, 41, 1670.
4. Zhou, Y.; Huang, J.; Li, H. “Synthesis of Highly Ordered LiMnO2 Nanowire Arrays (by AAO Template) and Their Structural Properties.” Appl. Phys. A 2003, 76, 53.
3. Sun, Q.; Huang, J.; Villeneuve, C. H.; Li, H.; Philippe, A. “Properties of the Monolayer Derived by Alcohols on Si(111)-H Surface.” Chin. J. Appl. Chem. 2003, 20, 557.
2. Zhou, Y.; Huang, J.; Shen, C.; Li, H. “Synthesis of Highly Ordered LiNiO2 Nanowire Arrays in AAO Templates and Their Structural Properties.” Mater. Sci. Eng. A 2002, 335, 260.
1. Zhou, Y.; Shen, C.; Huang, J.; Li, H. “Synthesis of High-ordered LiMn2O4 Nanowire Arrays by AAO Template and its Structural Properties.” Mater. Sci. Eng. B 2002, 95, 77

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s